Pravidlá GDPR

Spoločnosť HONTER Company s.r.o., IČ: 247 19 609, sídlom Praha – Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 10000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským  súdom v Prahe, oddiel C, vložka 168624 ako prevádzkovateľ webovej stránky www.honter.sk (ďalej len ako „správca“)  vyhlasuje, že so všetkými osobnými údajmi je nakládané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Správca osobných údajov poskytuje zákazníkovi, ako subjektu údajov, následujúce informácie:

  1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu.

HONTER Company s.r.o.

IČ: 247 19 609

sídlom Praha – Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 10000

e-mail: info@honter.sk

 

  1. Kategórie spracovávaných osobných údajov.

Správca spracováva následujúce kategórie osobných údajov:

Kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová (dodacia) adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, IČO a DIČ (fyzickej osoby).

Demografické údaje – štát( krajina) a uprednostňovaný jazyk.

Údaje vzniknuté na základe objednávky/dopytu – história objednávok/dopytu, nakúpený/dopytovaný tovar, služby a výrobky, spôsob úhrady a platobné informácie, zákaznícky segment, osobné nastavenie (preferencie), vrátane nastavenia v oblasti marketingu

Informácie ohľadne sociálnych sietí, vrátane údajov o identite/prihlasovacích údajov a akýchkoľvek informácií z Vašich verejne publikovaných príspevkov ohľadom našej společnosti či Vašej komunikácie s nami.

Správca ďalej spracováva údaje z komunikácie medzi správcom a zákazníkom a záznamy o aktivite na internetových stránkach spravovaných správcom, vrátane identifikačného čísla prístroja a prístupu do siete, cookies, adresy IP, odkazové záhlavie, údaje identifikujúce Váš internetový prehliadač a jeho verziu, ako aj webové „beacons and tags“.

  1. Účel a právny dôvod spracovania osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov je riadne plnenie zmluvy a ďalších povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracovanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností správcu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, nalmä podľa zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.

Spracovanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné za účelom uzavretia zmluvy o dielo, prípadne inej zmluvy či dohody v súvislosti s plnením správcu, ďalej v súvislosti s plnením takejto zmluvy, alebo dohody a za účelom uplatňovania nárokov z nich.

Spracovanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné pre výkon oprávnených záujmov správcu. Oprávnenými záujmami sa rozumie najmä zákaznícka podpora, komunikácia, zlepšovanie služieb, ochrana a bezpečnosť systému, prevencia podvodov a riešenie sporov.

Správca nemieni osobné údaje ďalej spracovávať pre iný účel, než pre ktorý boli zhromaždené.

  1. Doba spracovania osobných údajov

Údaje z komunikácie medzi správcom a zákazníkom a záznamy o aktivite na webových stránkach sú spracovávané po dobu 5 rokov.

Osobné údaje zákazníka obsiahnuté v účtovných dokladoch, vystavené správcom sú v zmysle zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty spracovávané po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli doklady vystavené.

V ostatných prípadoch správca spracováva osobné údaje zákazníka vždy po dobu nevyhnutne nutnú pre zaistienie všetkých práv a plnení všetkých povinností plynúcich z danej zmluvy, poprípade ďalších nárokov z týchto zmlúv vyplývajúcich. Správca ďalej spracováva osobné údaje zákazníka po dobu, po ktorú je povinný tieto uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

  1. Kategória príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníka budú predané tretím osobám – spracovateľom, len vtedy, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvných povinností podľa predmetnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu správcu, alebo pokiaľ  s tým zákazník vopred vyslovil súhlas.

Za nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvných povinností sa rozumie najmä predanie osobných údajov subdodávateľom správcu, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám, ďalej potom prepravcom za účelom dodania predmetu kúpy a ďalším poskytovateľom služieb, zapojeným do spracovania dát.

Na základe oprávneného záujmu správcu môžu byť osobné údaje odovzdané najmä správnym, súdnym a iným verejným orgánom.

Správca predá osobné údaje len tým tretím osobám, ktoré prijali všetky technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré zamedzia neoprávněnému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakládaniu. Osobné údaje môžu byť na základe zmluvného vzťahu spracovávané tretími osobami, a to účetnými firmami, daňovými poradcami, advokátmi, poskytovateľmi informačného systému, auditormi, vybranými subdodávateľmi. Tieto osoby sú viazané mlčanlivosťou.

Správca nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín.

  1. Zabezpečenie osobných údajov.

Zo strany správcu sú zavedené vhodné, pravidelne aktualizované a revidované technické, organizačné a iné opatrenia, ktorých účelom je zamedzenie neoprávnenému,alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakládaniu.

  1. Práva subjektu údajov.

Zákazník, ako subjekt údajov, má voči správcovi následujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom 

Zákazník má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracované a pokiaľ to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciam podľa čl. 15 nariadenia GDPR.

Právo na opravu

Podľa čl. 16 nariadenia GDPR má zákazník právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a doplnil osobné údaje neúplné.

Právo na výmaz

Zákazník má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu týkajú, a to za podmienok podľa čl. 17 nariadenia GDPR, najmä teda pokiaľ už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromáždené. Toto právo takisto naplňuje tzv. právo byť zabudnutý.

Právo na obmedzenie spracovania

Zákazník má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, a to v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v čl. 18 nariadenia GDPR.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, kedy správca spracováva osobné údaje na základe čl. 6 odst. 1 písm. a) alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nariadenia GDPR, má zákazník právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho dovolaním.

Právo prenášať údaje

Zákazník má v zmysle a za podmienok uvedených v čl. 20 nariadenia GDPR právo od správcu získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu pôvodný správca bránil.

Právo namietať

Zákazník má v zmysle a za podmienok uvedených v čl. 21 nariadenia GDPR právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe spracovania, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, alebo je nevyhnutné pre splnenie zadania prevádzaného vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci.

Právo podať sťažnosť

Zákazník je oprávnený v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov podať sťažnosť v zmysle čl. 77 nariadenia GDPR  dozornému úradu. Dozor nad dodržovaním povinností pri spracovaní osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Viac informácii a údajov o právach subjektov  je k dispozícii na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

  1. Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

Správca nevykonáva plne automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré by malo pre zákazníka právne účinky, alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýkalo.

  1. Webové stránky

Webové stránky www.honter.sk prevádzkované správcom používajú tzv. cookies. Cookies predstavujú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v prehliadači elektronického zariadenia zákazníka. Účelom týchto súborov je zaznamenávanie informácií o návšteve webu zákazníkom a následná optimalizácia fungovania webu pre zákazníka. Zákazník je týmto informovaný o skutočnosti, že súbory cookies sú spôsobilé zhromažďovať informácie o návšteve webu a následne tieto údaje využívať k zobrazeniu prispôsobených reklám. Tieto údaje však nie sú oprávnené návštevníka webu identifikovať.

Zákazník ovplyvňuje využívanie súborov cookies v závislosti na webovom prehliadači, ktorý používa. Východzie nastavenie webových prehliadačov sa môže líšiť a preto závisí na zákazníkovi, aký režim ukládania súborov cookies vo svojom nastavení webového prehliadača povolí, alebo nie.

10. Poskytnutie osobných údajov pre marketingové účely

Na emailovú adresu, prípadne na telefónne číslo môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje ustanovenie § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ  ho zákazník neodmietne. E-mailová adresa bude na tento účel správcom spracovávaná po dobu 5 rokov od poslednej návštevy webové stránky www.honter.sk.

V prípade poskytnutia súhlasu zákazníkom, je taký súhlas poskytnutý dobrovoľne a zákazník je oprávnený ho kedykoľvek odvolať, a to písomne do sídla správcu, alebo elektronickou poštou na vyššie uvedenú e‑mailovú adresu. V takom prípade prestane byť zákazník adresátom marketingových služieb správcu.

 

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018.