Podmienky používania webu

Materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom spoločnosti HONTER Company s.r.o. Všetky práva sú  vyhradené.

Materiály zobrazené na tejto stránke nemôžete využívať bez dovolenia spoločnosti HONTER Company s.r.o. Nie ste oprávnení obsah tejto stránky distribuovať, pozmeňovať, upravovať, prenášať, ďalej používať, ďalej umiestňovať, ani nesmiete obsah tejto stránky používať pre verejné, alebo obchodné účely, bez povolenia spoločnosti HONTER Company s.r.o.

Váš prístup k tejto stránke a jej používanie tiež podliehajú následujúcim podmienkam a všetkým príslušným právnym predpisom. Prístupom k stránke a jej prezeraním prijímate bez výhrad a obmedzenia  podmienky a uznávate, že akékoľvek iné dohody medzi Vami a spoločnosťou HONTER Company s.r.o., týkajúcej sa predmetu tejto stránky sú týmto nahradené.

PODMIENKY
Mali by ste predpokladať, že pokiaľ nie je uvedené inak, všetko, s čím sa na tejto stránke stretnete, alebo čo si prečítate, je chránené autorským právom a malo by sa používať výhradne v súlade s týmito podmienkami,alebo s textom uvedeným na stránke, ak nedá k inému spôsobu používania písomné povolenie spoločnosť HONTER Company s.r.o. Spoločnosť HONTER Company s.r.o. nezaručuje ani nevyhlasuje, že používanie materiálov uvedených na tejto stránke neporuší práva tretích osôb, ktoré nie sú vo vlastníctve ani nie sú spriaznenými spoločnosťami  spoločnosti HONTER Company s.r.o.

Spoločnosť HONTER Company s.r.o. vyvíja primerané úsilie k tomu, aby na stránke boli obsiahnuté presné a aktuálne informácie. Napriek tomu, však spoločnosť HONTER Company s.r.o. neposkytuje žiadne záruky, ani prehlásenia, pokiaľ ide o ich presnosť. Spoločnosť HONTER Company s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby,alebo opomenutia v obsahu tejto stránky.

Používanie a prezeranie stránky je na Vaše nebezpečenstvo. Spoločnosť HONTER Company s.r.o., jej funkcionári, alebo spoločníci, zamestnanci, spriaznené osoby, akýkoľvek  jej zástupca ani žiadna iná osoba podieľajúca sa na vytváraní, produkcii, alebo zverejňovaní tejto stránky nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame ani nadmerné škody vyplývajúce z Vašho prístupu k stránke, alebo z jej používania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sú Vám všetky informácie na tejto stránke poskytované aktuálne, BEZ AKÉJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ČI MLČKY PREDPOKLÁDANEJ, NAJMÄ BEZ KONKLUDENTNÝCH ZÁRUK ICH OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE AKÝCHKOĽVEK PRÁV. Spoločnosť HONTER Company s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za žiadne škody ,alebo vírusy, ktoré Vám môžu vzniknúť, alebo ktoré sa môžu objaviť na Vašom počítačovom vybavení, alebo inom majetku z dôvodu Vašeho prístupu k tejto stránke, jej používania, alebo prezerania, prípadne z dôvodu Vašeho sťahovania akýchkoľvek materiálov, dát, textov, obrazových materiálov, klipov, alebo audio nahrávok z tejto stránky.

Obrázky ľudí, alebo miest zobrazené na tejto stránke sú buď majetkom spoločnosti HONTER Company s.r.o. alebo sú použité s jej dovolením. Vy ani nikto iný, koho by ste tým poverili, nie ste oprávnení tieto obrázky používať, pokiaľ to nie je týmito Podmienkami výslovne dovolené, alebo pokiaľ na inom mieste na tejto stránke nie je takéto konkrétne povolenie uvedené.

Spoločnosť HONTER Company s.r.o. neskúmala podrobne všetky internetové stránky spojené odkazom s touto stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnych iných stránok, alebo externých stránok spojených odkazom s touto stránkou. Vaše spojenie na túto stránku, externú, alebo iné stránky, je na Vaše vlastné nebezpečenstvo a prebieha bez dovolenia spoločnosti HONTER Company s.r.o.

Spoločnosť HONTER Company s.r.o. môže kedykoľvek upraviť tieto podmienky aktualizáciou tohto textu. Akékoľvek takéto úpravy sú pre Vás záväzné.

VYUŽÍVANIE COOKIES
Cookie je drobná textová informácia, ktorá môže byť uložená vo vašom prehliadači. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom môže táto stránka informáciu v cookie prečítať a použiť. Cookie okrem toho využíva tiež merací nástroj Google Analytics, ktorý je na webe nasadený. Používame ho hlavne preto, aby sme mohli stránky stále zlepšovať a aby sme videli, ktoré informácie sú pre vás najzaujímavejšie. Cookies ani Google Analytics sa nemusíte báť, v meracom nástroji neukladáme žiadné osobné identifikačné údaje.

REMARKETING
Pre online inzerciu využívame okrem iného tiež reklamné oznámenia zacielené podľa minulého chovania, či niektorých demografických údajov.Vďaka tomu sa môžete stretnúť s našimi inzerátmi na rôznych serveroch, ktoré navštívite. K tomu je využitá cookie tretej strany systému DoubleClick. Reklamy, ktoré sa Vám budú zobrazovať, sa snažíme optimalizovať na základe Vašich predchádzajúcich návštev na tomto webe. Preferencie pre zobrazovanie reklám Google, alebo ich zakázanie môžete nastaviť v správcovi reklám Google: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs.